Shop rules

 1. Dane kontaktowe: Salix Alba Wojciech Łopatka, ul. Stepowa 21 b, 30-698 Kraków, NIP 8730207640 salix-alba.com, biuro@salix-alba.com,  Tel 0048 603337583
 2. Kupujący: pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna  posiadająca pełną zdolność do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedającym.
 3. Sprzedający Salix Alba Wojciech Łopatka ul. Stepowa 21 b, 30-698 Kraków, Nip 8730207640, numer konta bankowego 82  8589 0006 0000 0008 0594 0001
 4. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa zawarta z Kupującym w ramach Sklepu za pośrednictwem środków komunikacyjnych.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem salix-alba.com
 7. Regulamin – regulamin Sklepu.
 8. Koszyk produktów – zestawienie produktów sporządzone przez Kupującego w sklepie
 9. Zamówienie – decyzja Kupującego polegająca na jednoznacznym określeniu asortymentu i ilości produktów oraz rodzaju dostawy, płatności, podaniu adresu wydania towaru .
 10. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 11. Ceny produktów w Sklepie podane są w polskiej walucie, są cenami brutto i nie zawierają kosztu dostawy.
 12. Sprzedający jest zobowiązany dostarczać rzeczy wolne od wad.
 13. Sprzedjący nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 14. Na końcową kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za towar oraz koszt dostawy
 15. Aby złożyć zamówieni Kupujący powinien wykonać następujące czynności: dodanie do koszyka produktu; wybór rodzaju dostawy i płatności wskazanie miejsca wydania rzeczy złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i Placę”
 16. Realizacja zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia opłacanego z góry (przelewem) po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego. Opłacenie zamówienia płatnego z góry  następuje po potwierdzeniu przez Sprzedającego dostępności zamówionych produktów. Potwierdzenie takie jest wysyłane na podany w zamówieniu adres mailowy w ciągu 12 godzin złożenia zamówienia.
 17. Wysłanie zamawianego towaru przy płatności za pobraniem następuje w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia, przy płatności przelewem w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego. W przypadku braku towaru na stanie magazynowym termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony do 14 dni.
 18. Kupującemu, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 19. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 20. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć na zamieszczonym formularzu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 21. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 22. Kupujący odsyła towar będący przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 23. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru a będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności
 24. Sprzedający nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności,.
 25. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób.
 26. 26.Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem.
 27. Rękojmia
  1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
  2. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
  3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
  4. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
  5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  6. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  7. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
  9. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
  10. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny; oświadczenia o odstąpieniu od umowy; żądania wymiany rzeczy na wolną od wad; żądania usunięcia wady. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
  11. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
  12. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.


© 2023 Salix Alba – Fishing covers, bags and accessories
PA